DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ

Dokładność obliczeń i usta­leń zawartych w załozeniach techniczno-ekonomicznych powinna być na tyle duża, aby dane te stanowiły wystarczającą podstawę do opracowania projektu technicznego, . stanowiącego ostateczny efektu całości prac projektowych. Stopień ‚szczegółowości sporządzanego projektu technicznego budowy ośrodka obliczeniowego powinien być dostosowany do wa­runków realizacji; projekt powinien być skoordynowany z przyję­tym, w założeniach przebiegiem węzłowych robót, dostaw, i czyn-, ności ujętych w harmonogramie. Sposób dostarczania projektu — w całości bądź częściami — ustalony jest w. zawieranych umowach o     prace projektowe, i o realizację inwestycji. Umowa zawarta mię­dzy inwestorem a jednostką projektowania określa prawa i obo­wiązki autora projektu oraz zakres i czas trwania nadzoru autorskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)