WSZYSTKIE DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Wszystkie dokumenty źródłowe po­winny być^ kontrolowane, a manipulowanie nimi zorganizowane tak, atiy do minimum wyeliminować możliwość zagubienia lub \ pominięcia. Kontrola, prócz ustalenia ilości otrzymanych doku- ‘ mentów, winna również odpowiedzieć na pytanie, czy są one ak- , tualne, czytelne i odpowiednio wypełnione oraz. zgodne z założe­niami systemu? Konieczne jest także ustalenie prawidłowych kry­teriów klasyfikacji dokumentów (danych) przyjmowanych i do­kumentów (danych) nie do przyjęcia oraz tryb postępowania w przypadkach .wystąpienia nieprawidłowości. Całokształt wyżej wymienionych czynności powinien być uregulowany, instrukcją kontroli’dokumentów.  Drugą fazę procesu technologicznego, stanowi tworzenie ma­szynowych nośników informacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)