WYMAGANIA

Wymagania związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym powinny być uwzględnione w dokumentacji projektowej przyszłe­go ośrodka obliczeniowego. Ustalenia projektu w tym wzglę- ’ dzie winny być przestudiowane i zaakceptowane przez odpo­wiednich specjalistów w jednostkach projektujących. Dobór, ilość i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego winno być uzgodnione z jed­nostką organizacyjną straży pożarnej. Zarówno dokumentacja projektowa, jak i dostarczony sprzęt muszą odpowiadać wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy należy także sprawdzić czy w konkretnych warunkach, instala­cyjnych są one wystarczające. W przypadku instalowania sprzętu importowanego należy sprawdzać czy normy techniczne odpo­wiednich zabezpieczeń są zgodne  z. normami i przepisami kra­jowymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)